Skall vi börja jaga med spjut, morakniv, fångstgrop med?… (icke argument)

Förutom de vanliga jaktförbudsivrarna som Hunt Saboteurs Sweden och Rovdjursföreningen så kommer det mer eller mindre faktagrundade inlägg och argument som hävdar att pilbågsjakten inte skall tillåtas. Argument mot bågjakt (som inte stämmer) och dina motargument hittar du här

Det är det ingen som har föreslagit. så vad det har för relevans är oklart men det har inget med bågjakt att göra.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.