Socialdemokrater som hatar magasin

skitjakt.nu
Jan 27 · 2 min read

Socialdemokraterna har makten i Sverige.

Socialdemokraterna klarar inte av att lösa problemen med skjutningar och sprängningar.

Socialdemokraterna tycker att magasin behöver begränsas

Socialdemokraterna hävdar att polisen behöver verktyg för att kunna beslagta de gängkriminellas magasin

Sten Bergheden visar tydligt hur statistiken ser ut

Jag skriver det i text också, så att det fastnar i sökmotorerna eftersom Socialdemokraterna med Damberg i spetsen är faktaresistenta

  • 2018 beslagtog Polisen 1009 magasin
  • 2019 (till och med 2019–11–14) beslagtog Polisen 962 magasin.
  • Det finns ingen statistik på att Polisen behövt återlämna ett enda magasin.

Socialdemokraterna med Damberg i spetsen anser att polisen behöver bättre verktyg för att kunan beslagta magasin från buset. Verkligheten, dvs Polisens egna siffror, säger något annat.

Ett annat orimligt stort problem i Sverige är sprängningar.

Nu börjar polisen fokusera på sprängmedel och den legala sprängmedelshanteringen.

Stefan Sinteus, polismästare i Malmö säger enligt SVT Text Söndag den 26 jan 2020:

Om du har en byggarbetsplats och ska använda tio kilo sprängmedel, vem kan kontrollera om du bara använde nio och sålde det tionde kilot?

Go figure… Nu hittar Polisen en ny legal, övervakad och extremt kontrollerad företeelse att ge sig på. Det här är som att tillsätta en utredning vems ansvar det är att upphandla städning. Att blodet som skall städas upp kommer från en patient på operationsbordet som håller på att förblöda, det struntar man i.

Är det för att det är lättare att hitta personer som har utbildning, är med i register och som har licenser för hantering som Polisen agerar på detta sättet?

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade