Varför lägger förbundet tid på det här…

Förutom de vanliga jaktförbudsivrarna som Hunt Saboteurs Sweden och Rovdjursföreningen så kommer det mer eller mindre faktagrundade inlägg och argument som hävdar att pilbågsjakten inte skall tillåtas. Argument mot bågjakt (som inte stämmer) och dina motargument hittar du här

Istället för [insert valfritt område, typ varg]

Det enkla svaret är att i förbunds-Sverige så fungerar det så att medlemmarna skriver motioner till sina lokala kretsar. Det som de lokala kretsarna får störst stöd för går vidare till regionförbundet och tas sedan vidare till riksnivå.

Så förbundet lägger tid på det som dess medlemmar vill att förbundet skall lägga tid på.

Den som vill att förbundet skall lägga tid på en specifik sak kan enkelt engagera sig och driva frågan. Men det exkluderar ju inte att förbundet lägger tid på andra frågor.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.