Энэ ер нь дуусахгүй шинжтэй

Намайг энэ солиорлоос авраач, харанхуй ангалаас татаж гаргаач гэж би зогсоо зайгүй гуйдаг. Хэн нэгнээс аврал хайх хэрнээ ирсэн туслалцааг авахгүй гэдгээ би маш сайн мэднэ. Тэгсэн хэрнээ л хэн нэгнийг хайх юм. Энэ солиорлыг зогсоохыг хүсдэг хэрнээ гарчихвал хэрхэхээ мэдэхгүй шүү дээ. Харанхуйгаас даажих атлаа гэрэлд зориулсан төлөвлөгөө надад алга.

Like what you read? Give Jagaa Faro a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.