Đã 3 thập kỉ từ ngày dành được một ví trí trong C-Suite, Marketing đã thay đổi một cách căn bản. Và liệu đây có phải là lúc để định nghĩa lại vị trí CMO?

Helen of Troy — Evelyn De Morgan

Các CMO phải tự giúp chính mình

Phát hiện của chúng tôi đã chỉ ra việc cần thiết phải tái định nghĩa lại vai trò của CMO đối với tổ chức. Sau tất cả các dẫn chứng đưa ra, các nhân sự quản lý cao cấp đều đồng ý rằng CMO cần có…


Đã 3 thập kỉ từ ngày dành được một ví trí trong C-Suite, Marketing đã thay đổi một cách căn bản. Và liệu đây có phải là lúc để định nghĩa lại vị trí CMO?

The Torment of Saint Anthony — Michelangelo


A Witch — Salvator Rosa

Nhân dịp có người của tổ sản xuất vào thả haha cái stt của mình, mình xin biên hẳn 1 bài để stalk campaign này của push max

The Triumph of the Victory — Peter Paul Rubens @wikiart.org


The Favourite — John William Godward @wikiart.org

The Fortune Teller — Georges de La Tour

The Night Escorted by the Geniuses of Study and Love — Pedro Américo


Café Kiss, — Ron Hicks @ronhicks.com

Jason Phan

The Coffeewriter also known as a gentle dreamer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store