Python 3.6.1 Basic Commands

Comment ในภาษา Python นั้นเริ่มต้นด้วยเครื่องหมาย # Comment สามารถเริ่มต้นที่ตำแหน่งแรกของบรรทัดและหลังจากนั้นจะประกอบไปด้วย Whilespace หรือโค้ดของโปรแกรม หรือคำอธิบาย ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว Comment มักจะใช้สำหรับอธิบาย Source Code ที่เราเขียนขึ้นและมันไม่มีผลต่อการทำงานของโปรแกรม นี่เป็นตัวอย่างการ Comment ในภาษา Python

# Inline comment
print ('Hello Python.')

Statement หรือคำสั่งการทำงานของโปรแกรม แต่ละคำสั่งในภาษา Python นั้นจะแบ่งแยกด้วยการขึ้นบรรทัดใหม่ ซึ่งจะแตกต่างจากภาษา C และ Java ซึ่งใช้เครื่องหมาย เซมิโคลอน (semicolon) สำหรับการจบคำสั่งการทำงาน ในภาษา Python นั้นเราสามารถมีหลายคำสั่งในบรรทัดเดียวกันได้โดยการใช้เครื่องหมายเซมิโคลอน ( ; )

# don’t care
# receive name and print out
name = input(‘What is your name?’)
print ('Hi, %s.' % name);
print ('Welcome to Python.'); print ('Do you lover it?')

Literals ในการเขียนโปรแกรม Literal คือเครื่องหมายที่ใช้แสดงค่าของค่าคงที่ในโปรแกรม ในภาษา Python นั้นมี Literal ของข้อมูลประเภทต่างๆ เช่น Integer , Floating-point number และ String หรือแม้กระทั่งตัวอักษรและ Boolean และ Literal ประเภทต่างๆ ให้กับตัวแปร ในค่าที่เป็นแบบตัวเลขนั้นสามารถกำหนดค่าลงไปโดยตรงได้ทันทีและสามารถกำหนดในรูปแบบสั้นได้อย่างในตัวแปร b และสำหรับ Boolean นั้นจะเป็น True ส่วน String หรือ Character นั้นจะต้องอยู่ภายในเครื่องหมาย double quote ( “ ” ) หรือ single quote ( ‘ ’ ) เสมอ

a = 1
b = -1.64E3
c = True
d = "marcuscode.com"
e = 'A'

Credit : marcuscode.com : python