ความเป็นมาของ The Woodshed

ผมจะชื่นชอบเวลาช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน หรือ ช่วงที่มีการหยุดยาวมากๆ ด้วยเพราะว่า ช่วงเวลาดังกล่าวนั้น เป็นโอกาสที่ดีของผม และเพื่อนๆ จะได้ “เข้าถ้ำ” ฝึกซ้อมในสิ่งที่จำเป็น เพื่อที่จะได้พัฒนาทักษะที่ยังบกพร่องให้ดียิ่งขึ้น หรือ ทบทวนหาจุดบกพร่องของตนเองแล้วแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น

คำว่า “Woodshed” เป็นศัพท์นักดนตรีใช้สำหรับบ่งถึง ห้องซ้อม (Practice Room) หรือ “สถานที่สำหรับการฝึกซ้อม” คำๆนี้ มาจากเมื่อในสมัยอดีตนั้น นักดนตรีระดับ Virtuoso หลายคน (เช่น Charlie Parker) มักจะได้ฝึกซ้อมใน “โรงไม้” (Woodshed) ที่อยู่หลังบ้าน เหตุผลก็ด้วยเพราะ มันอยู่ห่างไกลจากบ้านและผู้คน แล้วก็เป็นที่ๆชาวบ้านเขาไม่ได้ยิน หรือ ไม่ถูกรบกวนด้วยมลภาวะทางเสียงจากเรา หรือ อย่างที่นักดนตรีมักจะพูดประมาณว่า “I’ve got to woodshed that part.” (ผมต้องไปฝึกซ้อมใน Part นั้น) หรือ “Looks like I need to spend some time in the woodshed with that tune.” (ดูเหมือนว่า ผมเห็นจะต้องใช้เวลาในการฝึกซ้อมกับเพลงนั้นให้มากซะแล้ว)

Joe Pass ได้เคยพูดถึงคำๆนี้ ในการฝึกซ้อมของเขาว่า “Woodshed” หมายถึง สถานที่ๆคุณต้องไป “ลับคมขวาน” (Sharpen Your Axe) ของคุณ และ มีอยู่ครั้งหนึ่ง เพื่อนของเขาได้ชวนเขาไปเที่ยว แต่เขากลับปฏิเสธ แล้วตอบกลับว่า “Can’t go out tonight — I’ve gotta woodshed.” (คืนนี้ผมออกไปเที่ยวไม่ได้ ผมต้องฝึกซ้อม)

นั่นก็คือ นักดนตรีแจ๊ส มักจะเรียก “ช่วงเวลา” หรือ สภาวะการณ์หนึ่งๆที่เขาต้องใช้เวลาในการฝึกซ้อมดนตรีอย่างหนักหน่วง หรือ เป็นช่วงเวลาในการบ่มเพาะโดยเก็บตัวในสถานที่หนึ่ง ในการพัฒนาทักษะบางอย่างในการ Improvisation ว่า “in the Woodshed” ทั้งนี้ อาจเพื่อเพิ่มทักษะในเชิงเทคนิคชั้นสูงในเครื่องดนตรี หรือ อาจโดยการ แกะเพลง หรือ จดจำ/ท่อง Jazz Solos ของ The Masters และนำ Ideas ที่ได้แกะนั้นมาทดลองเป็น Ideas ของเราเอง เช่นเราอาจพูด ว่า “His best musical ideas came after spending hours woodshedding.” (Ideas ทางดนตรีที่เยี่ยมยอดของเขามาจากการที่เขาได้ใช้เวลาอย่างมาก ในการบ่มเพาะฝึกฝนอย่างหนัก)

Bruce Arnold แห่ง NYU ได้พูดถึง “Jazz Guitar Woodshed” ว่า เป็นสถานที่นักกีตาร์แจ๊สได้ไป Hang Out และ แลกเปลี่ยน Ideas, Talk Gear, ถกปัญหาเกี่ยวกับเพลง (Tunes) และ อื่นๆในเรื่องสำคัญๆเกี่ยวกับแจ๊สกีตาร์

มีคำพูดของ Vince Lombardi ที่น่าสนใจ ว่า “Practice does not make perfect. Only perfect practice makes perfect.” (การฝึกซ้อมไม่ได้สร้างความสมบูรณ์แบบ แต่ต้องเป็นการฝึกซ้อมที่สมบูรณ์แบบต่างหากล่ะ ที่สร้างความสมบูรณ์แบบที่แท้จริง) อันนี้ก็น่าพิจารณา

สำหรับเพจ/Blog The Woodshed ของเรา ก็มีแนวคิด และความเป็นมาประมาณที่กล่าวมาข้างต้นนี้เลยครับ ^_^