Social media, waar gaat het heen…

Laatst heb ik voor Draadbreuk een artikeltje geschreven over Beme, een app die een eerlijk beeld moet geven over jou.

Een goed initiatief omdat veel mensen alleen maar succesverhalen lezen

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.