IngBn. Rekruttkompani 1 Skjold 2015
Grainy BW av rekrutten fra Ingeniørbataljonen
Samsonsen.
KTS -sniketest
Rekrutt Skjetne
Jone Njå
Amauken Sniper.
Ekrem og sliten hjelmkamuflasje.
Like what you read? Give Jørgen Stolt Steinset a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.