Než se pustíte do čtení, zkuste si odpovědět na otázku: Co pro vás znamená úspěch v práci?

Pro někoho to může být výše zisku. Pro jiné počet zákazníků nebo prodaných produktů. Někdo jiný zase sleduje managementem stanovená KPIs.

Co když ale vedete firmu, která se nedívá jen sama do sebe, ale zajímá ji i kontext, ve kterém existuje? Jaký má vliv na společnost, přírodu a životy lidí. Jestli jedná udržitelně a zodpovědně.

Pracovní spokojenost vypovídá o úspěchu

Témata udržitelnosti a zodpovědnosti v Pábení intenzivně řešíme a došli jsme k závěru, že úspěch firmy prostě nejde zredukovat na jednu kategorii , například pouze na zisk nebo pouze na dopad práce. To proto, že když z balíčku „úspěch“ něco vynecháte, hrozí, že tím někdo…


Brandbook není dokument, který ukazuje, jak přetřít fasádu na růžovo. Brandbook je nástroj pro systematickou změnu organizace.

Aspoň tak ho vnímali na JICu (dřív Jihomoravskému inovačnímu centru). A přišli za Pábením s poptávkou: Pojďte nám tu proměnu pomáhat realizovat. Pojďte nám pomoct stavět nové služby, které budou celou změnu reflektovat.

A tak jsme začali konkretizovat obsah brandbooku. Překládat vizi, misi, archetypy… do jazyka, který je srozumitelný napříč organizací.

Vytvořili jsme model Úspěšného a vyzrálého podnikatele JIC, který slouží jako referenční bod, ke kterému se mohou vztahovat všechny aktivity organizace — od interních procesů, přes nábor lidí, až po samotné služby klientům.

Následně jsme navrhli systém, jak vše propouštět dovnitř organizace, aby nedocházelo k různorodým výkladům toho, co…


Vzdělávat studenty v otázkách demokracie a vztahu k menšinám může budit u řady vyučujících obavy z náročnosti, nelze ovšem tato témata opomíjet. Konfrontační vzdělávání nabízí východisko. Pomocí online dotazníku pracuje během výuky s postoji studentů a zároveň je vystavuje nepříjemným otázkám, které budou nabourávat jejich stereotypy a předsudky.

Ohrožení demokracie?

V roce 2016 organizace Jeden svět na školách (1) uspořádala na středních školách Studentské volby do krajských zastupitelstev. Kromě tzv. tradičních politických stran se na vysoké příčky umístily i strany antisystémové (tj. takové strany, které Ministerstvo vnitra sleduje pro jejich extremistickou aktivitu (2)), například Úsvit s Blokem proti islamizaci, Dělnická strana, Národní demokracie, Islám v ČR nechceme nebo Svoboda a přímá demokracie. Ve Zlínském kraji dokonce strana Tomia Okamury, Svoboda a přímá demokracie, získala ze všech stran nejvíce hlasů — 18 % (3). Tyto strany se silně vymezují vůči etnickým a náboženským menšinám, čímž popírají Základní listinu práv a svobod


Digitální prostor se konečně zbavuje skeuomorfismu a využívá svůj potenciál naplno, online magazíny nezůstávají pozadu. The Outline, půl roku funkční web nabízí nové možnosti publikování, které jsme si dříve dokázali představit jen stěží.

The Outline

Za vznikem nového publikačního kanálu stojí Joshua Topolsky, který je znám i svými předchozími webovými projekty (například The Verge). The Outline je jeho nový mediální business model, který latentně boří zaběhnuté pořádky a vizuálně i obsahově nabízí něco, na co čtenáři v digitálním prostoru doposud nebyli zvyklí — tedy alespoň ne v takovém rozsahu.

Welcome to The Outline, a new kind of publication for a new kind of human.

Pokud si The Outline otevřete, budete pravděpodobně nejdříve zmatení. Psychedelický vizuální design, který ovšem stojí na minimalistické navigaci, nemusí být zprvu úplně čitelný, což je podle autorů záměr. Čtenáři se zde…


Knihovny v českém prostředí postupně začínají chápat důležitost sociálních inovací, zapomínají ovšem na jednu z úloh, která by jim měla být vlastní — podporu lidí v participaci na veřejném dění/rozhodování.

Pojetí knihovny, jako veřejné instituce je v současnosti většinově chápáno pouze z jedné perspektivy. Otevřenost či „veřejnost“ knihoven znamená, že jejich služby mají být dostupné všem. Jedná se ovšem o úzký pohled, který se odvíjí od tzv. „apolitičnosti knihoven“. V širším pojetí by veřejné knihovny neměly být pouze pasivně dostupné všem, kdož je navštíví, ale měly by aktivně lidi vzdělávat v kompetencích, které jsou pro fungování demokratického státu nezbytné. Role knihovny by tak měla v rámci sociálních inovací reflektovat potřeby místní komunity v oblasti participace a rozvíjet ji v kompetencích občanských, potažmo demokratických.

Libraries are an essential component of the…


Masivní rozšíření chytrých mobilních technologií a aplikací ovlivnilo podle Katie Davis a Howarda Gardnera celou jednu generaci. V knize The App Generation : How Today’s Youth Navigate Identity, Intimacy, and Imagination in a Digital World zavádějí nový termín App Generation, který v tomto textu představím.

App vedle Z

Generace Z je definována především internetem, individualitou, multitaskingem a samostatností. Jedná se o generaci, která se formuje od 90. let a narodila se již do světa moderních technologií, především internetu. Generace Z je konstantně online. Součástí této generace je nově pojmenovaná App Generace, která není definována politickými nebo ekonomickými událostmi, ale technologií, kterou používá. App Generation (od slova application = aplikace) charakterizují podobné prvky jako Generaci Z, ovšem s tím rozdílem, že mobilní aplikace jsou naprostou součástí jejich života a skrze aplikace vyjadřují svou identitu i své postoje ke světu.

It’s our argument that young people growing up in our…


Pojem otevřené knihovny není v současné knihovnické praxi jednoznačně vydefinován. Knihovníci a informační specialisté si tento termín vykládají dle oblasti, na kterou se zaměřují. Představuje otevřená knihovna minimalizaci fyzických bariér pro vstup do knihovny? Nebo se tím myslí přístup k dokumentům v digitálním světě? A co otevřenost dat? Hodnot? V tomto textu se pokusím stručně nastínit jednotlivé přístupy k otevřeným knihovnám.

24/7

V roce 2004 přišly dánské knihovny s nápadem zpřístupnit knihovnu (budovu) svým uživatelům i mimo pracovní dobu knihovníků. Po jejich vzoru se přidaly další knihovny a nyní je jen v Dánsku takto otevřených 297 institucí. Synonymem pro otevřené knihovny se tak stal termín staff-less library nebo také self service library. Uživatelé pomocí čipů mohou do knihovny vstupovat nad rámec běžné otevírací doby a využívat veškeré její služby — internet, výpůjčky, kávu, tisk, atd. — v plném rozsahu. V České republice takové služby poskytuje například Národní technická knihovna, která umožňuje studentům být v knihovně prakticky nonstop. …


Začátek tohoto roku byl doprovázen silnými diskuzemi, zdali MŠMT náhodou nechce systematicky zakazovat vznik nových soukromých škol. Ministerstvo tuto paniku částečně ztlumilo tiskovou zprávou “Chceme kvalitní veřejné školy. Soukromé jsou dobrý doplněk”. Jaké mohou být tedy nezamýšlené důsledky privatizace školství? Tento text představuje princip financování soukromých škol a je zároveň skromnou úvahou nad temnými a světlými hodnotovými stránkami soukromého školství.

Částečná privatizace školství

Soukromé školy mají jednu obzvlášť pěknou vlastnost, dokazují veřejnosti, jak je současný školský systém finančně podhodnocený. Rozdíl mezi veřejnou a soukromou školou spočívá ve financování poskytovaných služeb — tedy kdo zajišťuje chod celé instituce. U veřejných škol jsou veškeré náklady na provoz hrazeny státem (potažmo patřičným krajem).

Soukromé školy ovšem nejsou, jak by se intuitivně mohlo zdát, zcela hrazeny z privátních zdrojů.

U státních i veřejnou škol hraje významnou roli financování tzv. základní normativ, který určuje kolik finančních prostředků škola obdrží za každého žáka. Ovšem tato suma se u soukromých a státních škol zase tolik neliší (ačkoliv přesná data existují…


Téma eGovernmentu je striktně politickým tématem. Technologie, kompetence, prostředky, všechny tyto prvky v dnešní České republice jsou a jsou dosažitelné. Přesto o tomto tématu není v médiích příliš slyšet a zavedené projekty se téměř nemění. Zároveň Česká republika v porovnání s ostatními zeměmi silně zaostává, nachází se na 50. místě v žebříčku OSN. Tento stav se snaží změnit Iniciativa 202020, kterou vám zde představím.

Agendu eGovernmentu má v současnosti na starosti ministerstvo vnitra a všechny změny či novinky v eGovernmentu v ČR jsou odpovědí na Strategický rámec rozvoje veřejné správy ČR na roky 2014–2020, který má jako jeden ze svých…


Má být výsledkem vzdělávání základní přehled o množině témat a problematik, nebo expertní znalost v jedné oblasti? Nenutí nás variabilní svět informační společnosti přehodnotit dosavadní přístupy a metody výuky? Dokážou se procesy vzdělávání přizpůsobit měnící se společnosti a poskytnout vzdělávaným pevný základ do jejich profesních životů?

Fachidiot vs. polyhistor

Současné institucionalizované vzdělávání si razí dvě cesty. První si klade za cíl „stvořit “ člověka, který ve vybrané oblasti bude excelovat, bude snadno zaměstnatelný a pro společnost potřebný. Vzdělávaný je kovaný jak v teoretickém jádru oboru, tak v praktických činnostech.

Druhá cesta je nabídnout vzdělávanému širokou škálu témat, oblastí, problémů a spravit jej o jejich základech, na kterých bude moci případně v budoucnu stavět. Jedná se o přístup, kdy má vzdělávaný poměrně dobrý přehled o řešených problémech, sám však s konkrétními oblastmi přichází do styku pouze teoreticky a vzdáleně.

První ani druhá varianta ovšem nemůže obstát v současném světě. V…

Josef Kocurek

Designér služeb a výzkumník.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store