John Smith Ⓥ

John Smith Ⓥ

Ageing vegan atheist nerd & supposed bassist