Ensin hillintä, sitten hallinta-ehdotuksia COVID-19 epidemian hallinnasta Suomessa

 • Yksikään eksponentiaaliselle tartuntakäyrälle päästetty alue ei ole poistunut siltä ilman myöhemmin lueteltuja keinoja.
 • Tartuntapiikin loiventaminen saattaa pelastaa terveydenhuoltojärjestelmän romahtamiselta ja antaa mahdollisuuden varautua seuraavaan aaltoon.
 • Empiiriset todisteet ja data löytyy tarkastelemalla viruksen leviämisen lyhyttä historiaa alueittain ja vertaamalla niitä toimenpiteisiin joita yhteiskunta on käynnistänyt.
 • Kustannukset nyt ovat isot, mutta jollei toimita nyt, ne saattavat olla huomattavasti isommat. Ajoissa ja varhain toimineet maat ovat säästyneet kaikkein parhaiten, ja myös ilman rajuja kieltoja. Etelä-Korean esimerkki hyvä, lähinaapureista Viron. Israel näyttää myös selviävän pienemmillä vahingoilla kuin muut maat, päättäväisen ja oikea-aikaisen toiminnan johdosta. Valtaosa Euroopan maista on kuitenkin toiminut liian myöhään — vasta pakon edessä.

Toimenpiteet

VAIHE 1. HILLINTÄ

 • Fyysisen etäisyyden (vähintään metrin välinen etäisyys ihmisten välillä) periaatetta noudatetaan kaikissa tilanteissa. Yli 10 hengen kokouksia tai kokoontumisia sisätiloissa vältetään.
 • Yliopistot siirtyvät online-opetukseen ja sulkevat muut toiminnot (osin käynnistynyt 14–15.3 aikana, onneksi.)
 • Koulut ja päiväkodit suljetaan. Tätä keinoa tulee käyttää tarpeeksi ajoissa eikä välttämättä kovin pitkään. Kukaan ei pysty ennakoimaan kestoa. Oppilaitoksiin voi sulkemisen jälkeen soveltaa muita etäisyyttä lisääviä keinoja, kuten eriaikaisuus eri luokille, ulkotunnit, koululaisten siirtyminen väliaikaisiin, isompiin tiloihin (tyhjiin yliopistosaleihin), jne. Lapset ja nuoret ovat usein vähäoireisia, mutta viimeisimpien tietojen mukaan levittävät todennäköisesti siitä huolimatta laajasti tartuntaa. Kiinan kokemuksista tiedämme, että valtaosa tartunnoista (75–80%) tapahtuu perheissä.
 • Yhteiskunnan toiminnan kannalta välttämättömissä toiminnoissa toimivien henkilöiden lapsille (tai muille hoitoa tarvitseville läheisille) järjestetään ympärivuorokautinen hoitomahdollisuus. Tässä voi hyödyntää vapaaehtoisia, naapurustoa ja järjestöjä.
 • Kaikki mahdollinen työ pyritään tekemään etätyönä kotona ja työpaikkojen ulkopuolella. Mikäli työ vaatii läsnäoloa, pidetään fyysistä etäisyyttä muihin ihmisiin.
 • Kriittisissä toiminnoissa työskentelevien henkilöiden vuorovaikutusta rajoitetaan välttämättömien toimien varmistamiseksi. Heidät pidetään töissä ja vapaa-ajalla mahdollisimman vähäisessä kontaktissa muiden kuin toiminnan kannalta välttämättömien ryhmien kanssa.
 • Pienimmistäkin oireista kärsivät noudattavat tiukennettua karanteenia ja eivät ole ihmiskontakteissa (aluksi) kahteen viikkoon. (Tämän on osittain toteutunut 13–15.3. välisenä aikana, mutta karanteenista ei anneta selkeitä ohjeita, se on vapaaehtoinen eikä sen tehoa seurata.)
 • Yökerhot, museot, uimahallit ja kuntosalit suljetaan.
 • Asiointiin ravintoloissa ja kaupoissa annetaan selkeä ohje pitää jatkuvasti fyysinen etäisyys muihin ihmisiin, esimerkiksi asiakasmäärää kerralla voi rajoittaa, tai pöytien määrää ravintoloissa. Ravintoloiden sulkemiseen varaudutaan.
 • Julkinen liikenne pidetään mahdollisuuksien mukaan käynnissä, mutta sen käyttöä rajoitetaan.
 • Mistä tahansa ulkomailta palaavat kahden viikon karanteeniin, mukaan lukien oireettomat. Koskee takautuvasti aiemmin palanneita. On selvää että määrittely epidemia-alueeksi on aina tehty liian myöhään ja tiedottaminen rajoituksista on ollut erittäin puutteellista.(Tämä on toteutunut 13–15.3 välisenä aikana.)
 • Matkustajaliikenne rajojen ulkopuolelle rajoitetaan ja matkustamiseen on haettava erillinen lupa. Maantieteellinen rajaus on välttämätöntä tautitapausten rajoittamiseksi.
 • Vanhainkodit eristetään. Tauti on todistettavasti erittäin tappava vanhoissa ikäryhmissä. (Jotkut laitokset ovat jo kieltäneet vierailuja. THLn ohjeet kuitenkin sanovat, että voi vierailla jollei ole oireita. Ohjetta tulee pikaisesti muuttaa.)
 • Kaikki yli 65 vuotiaat määrätään kotikaranteeniin. Mökille lähteminen on loistava valinta, jos siellä pärjää.
 • Kotisairaanhoidon toimintaa tehostetaan ja tartuntariskit sen yhteydessä pyritään eliminoimaan. Tässäkin voi hyödyntää digitaalista teknologiaa ja palveluita, joita voi kehittää yritys-järjestö-viranomaisyhteistyössä.
 • Terveydenhuollon henkilökuntaa ja heidän toimintakykyään suojataan ja tuetaan kaikin mahdollisin keinoin. Kaikki liikenevä aika keskitetään hoitotyöhön, toissijainen työ hoidetaan muiden kuin ammattilaisten toimesta. Suurimpien yksiköiden läheiset hotellit varataan. henkilökunnan majoitustiloiksi. Puolustusvoimia ja vapaaehtoisia valmistellaan ja heidän valmiuttaan nostetaan tukemaan hoitohenkilökuntaa mahdollisuuksien mukaan.
 • Kaikki ei-kiireellinen lääketieteellinen hoito keskeytetään toistaiseksi ja kaikki ei välttämättömät hoitopaikat tyhjennetään
 • Massiiviset toimet ihmisten testaamiseksi. Suuri osa kantajista on vähäoireisia tai oireettomia ja epidemiaa ei katkaista löytämättä tartuttajia. Testaus tehdään liikkuvilla yksiköillä. Testaus on välttämätöntä, jotta voisi saada varmuus epidemian ja immuniteetin tosiallisesta tilasta. Niin kansalaiset kuin markkinat haluavat tällaista tietoa, eikä ilman sitä voi edes pyrkiä ajoittamaan tai viivästyttämään taudin leviämistä. On käsittämätöntä, että Suomi on jo nyt luopunut testauksesta viitaten resurssipulaan, kun taas esimerkiksi Yhdysvallat käynnistää ilmaisten testien laajamittaisen tarjoamisen. WHO:n suositukset tästä ovat selvät.
 • Taataan tarpeeksi desifiointiaineita apteekkeihin ja julkisiin tiloihin ympäri maata (tästä nyt jo pulaa). Käsienpesu tai -desinfiointimahdollisuudet perustetaan julkisten tilojen yhteyteen mahdollisuuksien mukaan.
 • Taataan mahdollisuuksien mukaan hengityssuojia kaikille, mutta ensisijaisesti terveydenhuollon henkilökunnalle.

VAIHE 1. HALLINTA

--

--

--

El Empresario www.ghostcompany.fi

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Jussi Tapio

Jussi Tapio

El Empresario www.ghostcompany.fi

More from Medium

Meditation and Psychedelics

milestoneBased CommunityUpdate

The Magic of Performance