Manifesto

To manifest. Barti i Daniel pomagali mi to nagac i zlozyc.