Qiang Kou
Qiang Kou

Qiang Kou

R/C++ developer, looking for intern position in Bay Area