บริษัท ติดตั้งเครน มืออาชีพ KP Factory CRANE ผ่านการติตตั้งเครนมาแล้วหลายรูป รับติดตั้งเครนโรงงานอุตสาหกรรม เครนยกของโรงงาน ติดตั้งเครนไฟฟ้า และเครนก่อสร้างโดยทีมงานวิศวกรเครื่องกล โดยทีมช่างติดตั้งเครนได้ผ่านการอบรมและมีประสบการณ์ติดตั้งเครนมาแล้วกว่า 20 ปี

เครนโรงงาน KP Factory Crane

ออกแบบและติดตั้งเครนโรงงานอุตสาหกรรมทุกชนิด โดยวิศวกรเครื่องกลมืออาชีพ เช่น เครนโรงงาน 2 ตัน 3 ตัน 10 ตัน 25 ตัน 50ตัน 100ตัน https://www.kpfactorycrane.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store