รวมคำสั่งใน Emacs ที่ใช้บ่อยๆ

C-x C-f = Visit a file

C-x k = exit

C-x C-s = save

C-_ = undo

C-g = ยกเลิก sequence key ที่กดค้างไว้อยู่

C-s = search ถ้าจะไปตัวถัดไปก็กด C-s ต่อไปเรื่อยๆ

C-space = เข้าโหมด select

C-w = cut ของที่เลือก

C-y = paste ของที่ cut มา

C-x 2 = split pane

C-x o = สลับ pane

M-w = copy ของที่เลือก

M-< ไปบนสุด

M-> ไปล่างสุด

M-g-g = Go to line

M-/ = Auto complete

(C = control และ M = alt)

เพิ่มเติม https://www.gnu.org/software/emacs/refcards/pdf/refcard.pdf