ไม่แพร์

หลังจากที่ไม่ได้ Pair Programming กันมาสักพักนึง เริ่มจับปัญหาที่เกิดขึ้นได้บางอย่าง !!!!!

สมาชิกในทีมสื่อสารกันน้อยลง
ไม่รู้เลยว่าใครกำลังทำ Feature อะไรอยู่
ใช้เวลาติดอยู่กับปัญหานานเกินไป
ทำของแพงเกินไป Over Design
Missing Information บางอย่างที่คุยกันตอนทำ Sprint Planning I, II
Code จุดๆนั้นเป็นสไตล์ของคนที่ทำ

ผลที่ตามมาเกิดเป็น Defect ที่ย้อนกลับมาใน sprint ถัดไป ต้องแก้ทั้ง Defect และงานใน Sprint ปัจจุบัน แล้วงานก็ไม่เสร็จตามที่ตกลงไว้กับ Product Owner

Like what you read? Give Kanokorn Chongnguluam a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.