DEMOKRAT PARTİ

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurumsal tarihi, yanlış zamanlarda yapılmış çokça yanlış işlerle doludur. Bizim demokrasi, meşrutiyet ve cumhuriyet tarihimizin dünyadaki örneklerine göre en parlak ve doğrusu olmadığı da sır değildir zaten. Aynı Fransızların, İngilizlerin, İtalyanların, Almanların, Amerikalıların, Japonların, Rusların ve bilcümle gelişmiş veya köklü tarihe sahip olan ülkenin olduğu gibi… Lakin temel fark şudur; bu ülkeler her şeye ve bazı ahlaki eksikliklere rağmen kendi halklarına dünyanın geri kalanına göre daha iyi bir yaşam şansı sunabilmişken, bizim ise hala aynı şeyleri aynı hatalarla yapıp aynı sonuçları bekleyerek yırtma hayali kurmamızdan ibarettir.

Demokrat parti tecrübesi, gelişimi ve sonuçları da tamamen bununla alakalı bir süreçti. Memleketin makus kaderi gereği çekmesi gereken süreçlerden birisiydi. Kendi adıma cumhuriyetin tarihini 1908'de kurulan 2. Meclis ile başlatırım. İyi-kötü, kör-topal da olsa demokratik geleneğin tohumları atılmıştı. Belki bu tohumlar atılmasa idi, milli mücadelemiz sırasında meclis bu kadar etkili çalışmaz, etkili çalışmayan bir meclis olmadığı için halk o yıllardaki şartlar göz önüne alındığında mücadeleyi bu derece kabul etmeyebilirdi.
 
Demokrat parti, bu geleneğin en büyük meyvesiydi. 1923–1945 yılları arasında yapılan devrimleri ve eğitim atağını ne kadar sahiplensem de uyduruk bir demokrasi anlayışı ve gayrısız mutlak bir yönetim şekli ile daha fazla yürümezdi. 1920–45 arası esnafın ve eşrafın Ermeni meselesi, Osmanlı borçları ve hatta İkinci Dünya Savaşı’nın başlarındaki tehditler nedeniyle yeni rejime verdikleri destek artık ortada yoktu. İsmet paşa da, rejimi ayakta tutma adına halkı bir laboratuvar olarak görmekte idi. Ama her rejimin asli unsuru halk, özellikle sermaye sınıfı İsmet Paşa’nın (aslında mutlak idarenin) sokmaya çalıştığı gömleğe artık girmiyordu.
 
Bu şartlar altında demokratik bir sistemin gelmesi ihtiyaç değil, zorunluluktu. Denilebilir ki İkinci Dünya Savaşı’nın sonuçları ve Türkiye’nin yer tuttuğu kanat bu süreci muhakkak ki hızlandırmıştır ama er ya da geç ülkemizin görece olsa dahi çok partili bir yönetime geçeceği artık görmezden gelinemezdi.

Demokrat parti, işte böyle bir dönemde kuruldu. Celal Bayar, Adnan Menderes, Refik Koraltan gibi toplum nezninde karşılığı bulunan, fırka’ya muhalif isimler, CHP karşıtlığı için biçilmiş kaftandı. Çünkü;
 
1)Zaten fırkanın içinden çıkmışlar, üst düzey görevde bulunmuşlardı. Devleti yönetmeyi biliyorlardı
2)Fırka bünyesinde yer aldıkları için muhalif olarak “ey halkım! Biz bunların ne olduğunu iyi biliriz” türü bir propagandayı kolaylıkla yapıyorlardı. Eh neredeyse 30 yıllık tek parti rejimi dolayısı ile halk üzerinde bu propagandaların etkili olması kaçınılmaz oluyordu.
 
Neticede toplumda artık görmezden gelinemeyecek derece yükselen bir talebin rüzgarı ile alelacele örgütlenip 1946 seçimlerine girdiler, aslında seçimleri kazansalar bile iktidar olamıyorlardı, çünkü henüz organize değillerdi. Bütün oyları alsalar dahi yeterli sayıda milletvekilleri olmayacağı için hükümet kuramıyorlardı. Buna rağmen CHP yönetimi bana göre siyasi tarihin gördüğü en büyük öngörüsüzlüğü yaparak, “açık oy, gizli sayım” diye özetleyebileceğimiz saçma sapan bir seçim sistemi getirdi. Eh bu yöntemin, bütün halk nezninde tepki görmesi kaçınılmazdı. Parti’nin 1950 zaferinde, halkın CHP’ye tepkisi kadar, 1946'da yapılan şarlatanlığın etkisinin de büyük olduğunu düşünürüm.
 
Tüm bu hikayenin özeti ise şu oldu: 14/05/1950 seçimleri ile iktidara geldiler, çokça seçim sistemi yardımı ile (şöyle diyeyim; örneğin İstanbul’da DP, CHP’nin 1 (bir) oy bile önünde ise tüm mebusları dp kazanıyordu) 3 genel seçim boyunca her zaman aldıkları oyun çok ötesinde taş gibi iktidar oldular. Ve nihayetinde 27 Mayıs askeri darbesi ile iktidardan silah zoru ile indirildiler. Sonucunda ise ata sporumuz olan “yanlış yapma geleneğimizin” en kötü örneklerinden biri ile zaten çok da doğru başlamayan bir süreci en yanlış hali noktalamamızın öznesi oldular.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.