Yan Beat Fest 2016

Xem lại năm 2015, háo hức chào đón #yanbeatfest2016 . Xem thêm tại www.kebabtorki.com

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Bánh Mì Kebab Torki’s story.