Hi Maartje,
Sidney Vollmer
52

Zelfs hier weten ze je uiteraard te vinden ;).

Als je de boxen pauzeert zouden ze ten eerste gepauzeerd moeten blijven tot je toestemming geeft om er weer 1 te leveren. En als je dan met stoom uit je oren probeert op te zeggen en dat lukt uiteindelijk, val ons als zeer ontevreden klant dan ook niet meer lastig.. daar komt alleen maar meer frustratie van en die frustratie leidt alleen maar tot meer en meer slechte mond-op-mondreclame, zoals dit geweldige artikel waar velen zich in kunnen vinden.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.