“Menggenggam Kepala”

Sumber

‘ku ingin mampu tabuh keadaan
bermoga di irama yang sebagaimana;
Berdentum mengalun sekitaran
Kaki-kaki terhentak dibuainya

‘ku ingin rapat mengunci ruangan
Hingga batas dapat kukenal juga
Memastikan diri tak sembarangan
Letakkan suatu tepat tempatnya

Menjaga kepala dalam genggaman
Tak semua kuhadapi kepalan;
Berlainan bukanlah berlawanan

Menggenggam kepala lewat ucapan
Tak melulu lontarkan cibiran
Berselisih jangan pilihan

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.