Tìm hiểu về Chứng nhận BSCI

BSCI là gì ? Vì sao đây là chứng nhận quan trọng mà các doanh nghiệp luôn muốn áp dụng. BSCI (Business Social Compliance Initiative ) Đây là bộ tiêu chuẩn dùng để đánh giá và tuân thủ trách nhiệm xã hội trong kinh doanh. Được ra đời vào năm 2003 của Hiệp hội Ngoại thương (FTA). Từ khi ra đời Bộ tiêu chuẩn BSCI này với mục đích thiết lập một diễn đàn chung cho các quy tắc ứng xử và hệ thống giám sát ở Châu Âu về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Lợi ích của bộ tiêu chuẩn BSCI này khá phù hỢP các Công ước ILO về quyền con người của liên hiệp quốc. Khi các công ty ký kết tuân thủ theo Bộ Qui tắc Ứng Xử BSCI nghĩa là trong phạm vi ảnh hưởng của mình các công ty cam kết thừa nhận các tiêu chuẩn về xã hội và môi trường qui định trong Bô Qui tắc Ứng xử này và đảm bảo trong các chính sách của mình sẽ có các biện pháp phù hợp để triển khai thực hiện và tuân thủ. Ngoài ra, các công ty cung ứng phải đảm bảo Bộ Qui tắc Ứng xử này cũng sẽ được tuân thủ bởi các nhà thầu phụ của mình có tham gia trong các quy trình sản xuất từ các giai đoạn bắt đầu cho đến khi sản phẩm được hoàn thành.

11 quy tắc của bộ quy tắc chính của BSCI bao gồm:

1. Tuân thủ luật pháp

2. Tự do lập Hội và Quyền Thương lượng Tập thể

3. Cấm Phân biệt đối xử

4. Lương bổng

5. Thời Giờ làm việc

6. An toàn & Sức khỏe tại nơi làm việc

7. Cấm sử dụng lao động trẻ em

8. Cấm cững bức lao động và các biện pháp kỷ luật

9. Các vấn đề về an toàn và môi trường

10. Hệ thống quản lý

Những yêu cầu triển khai BSCI

Trách nhiệm của Ban quản lý

- Thông báo cho ban quản lý và các nhà cung ứng về nội dung của đánh giá bsci, Bộ quy tắc ứng xử BSCI.

- Thành lập một bộ phận trong cơ cầu tổ chức của công ty để phụ trách tất cả các vấn đề liên quan đến Bộ quy tắc ứng xử BSCI

- Bổ nhiệm một hoặc nhiều nhân viên trong Ban quản lý để phụ trách triển khai thực hiện Bộ quy tắc ứng xử BSCI

- Kiểm tra, giám sát sự tuân thủ Bộ quy tắc ứng xử BSCI của công ty và triển khai thực hiện các thay đổi cần thiết tạo các đơn vị, cơ sở sản xuất của công ty

Ý thức của người lao động

- Tuyên bố sự ủng hộ của ban quản lý đối với các nguyên tắc qui định trong Bộ quy tắc ứng xử BSCI với toàn thể ngường lao động và hướng dẫn cho người lao động của mình và của các nhà thầu phụ về nội dung của Bộ quy tắc ứng xử BSCI. Công ty phải cho dịch toàn bộ Bộ quy tắc ứng xử BSCI và treo dán ở những nơi nổi bật trong nhà máy. Người lao động cũng phải được phổ biến bằng lời về các thông tin liên quan đến Bộ quy tắc ứng xử BSCI bằng ngôn ngữ mà họ có thể hiểu được.

- Đào tạo, huấn luyện người lao động thường xuyên về an toàn trong môi trường làm việc và về tác động của các hoạt động của họ đối với xã hội và môi trường.

Lưu giữ hồ sơ

- Lưu giữ hồ sơ về tên, tuổi, thời giờ làm việc và lương bổng chi trả cho toàn thể lao động và đảm bảo các hồ sơ, giấy tờ này luôn sẵn có để trình cho các chuyên gia kiểm tra của chứng nhận BSCI khi họ yêu cầu.

- Lập hồ sơ và lưu giữ về các vị trí hay khu vực có nguyên vật liệu nguy hiểm, hóa chất độc hại và các mối nguy tiềm ẩn khác.

- Kiểm tra, giám sát và bảo dưỡng các thiết bị bảo hộ an toàn của máy móc và nguyên vật liệu.

- Cập nhật tài liệu, hồ sơ về các yêu cầu và luật định liên quan

Khiếu nại và hảnh động khắc phục

- Bổ nhiệm một nhân viên phụ trách xử lý các đơn thư khiếu nại các vấn đề liên quan đến BSCI.

- Lập hồ sơ và tiến hành điều tra nội dung trong các đơn thư khiếu nại do người lao động hoặc do bên thứ ba gởi liên quan đến BSCI, và sau khi điều tra cần phải thông tin lại bản chất của vấn đề có thật hay không và các biện pháp khắc phục cần thiết để giải quyết các vấn đề đó.

- Tạo điều kiện và chuẩn bị các nguồn lực cần thiết để triền khai thực hiện các biện pháp khắc phục cần thiết

- Không sa thải hay áp dụng các biện pháp xử lý kỷ luật khác chống lại người lao động đã có hành động cung cấp thông tin liên quan đến việc tuân thủ Bộ quy tắc ứng xử BSCI

Đơn vị chứng nhận BSCI uy tín nhất hiện nay :

LIÊN Hệ NGAY VớI KNA CERT Để ĐƯỢC ĐÀO TẠO — CHỨNG NHẬN BSCI UY TÍN NHẤT

Hotline: 093.2211.786

Email: salesmanager@knacert.com

Nguồn : http://www.knacert.com/dich-vu/trach-nhiem-xa-hoi/dao-tao--chung-nhan-bsci-103

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.