ติดตั้ง php, mysql, apache บน Ubuntu 15

เปิด Terminal ขึ้นมา (แหงล่ะ)

ติดตั้ง Apache

sudo apt-get install apache2

ติดตั้ง mysql

sudo apt-get install mysql-server mysql-client

ติดตั้ง php

sudo apt-get install php5 php5-mysql libapache2-mod-php5

จากนั้นเรามาทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่าหลังจากติดตั้งแล้ว php ทำงานได้ปกติ
โดยสร้างไฟล์ขึ้นมาก่อนครับ

sudo nano /var/www/html/phpinfo.php

จากนั้นใส่คำสั่ง phpinfo(); เข้าไปในไฟล์ครับ

<?php
phpinfo();
?>

จากนั้นกด ctrl+o เพื่อเซฟ และกด ctrl+x เพื่อออก

จากนั้นให้สั่ง restart apache หนึ่งรอบโดยสั่ง

sudo systemctl restart apache2

ติดตั้ง phpmyadmin

sudo apt-get install phpmyadmin

จากนั้นมันจะมีหน้าต่างให้เลือก Server ที่จะใช้ ให้เลือก Apache แล้วกด ok

จากนั้นมันจะให้ตั้งรหัสผ่านสำหรับ phpmyadmin และ mysql ปกติ

เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วให้ restart apache อีกหนึ่งรอบครับ

sudo systemctl restart apache2

ทดสอบว่า phpmyadmin ทำงานได้ปกติ โดยพิมพ์คำสั่งนี้บน Web Browser ของท่าน

localhost/phpmyadmin

หากไม่ขึ้นอะไร (หน้าขาว) ไม่ต้องตกใจ ให้ทำดังนี้

sudo nano /etc/apache2/apache2.conf

เลื่อนลงมาล่างสุดเพิ่มบรรทัดนี้เข้าไป

Include /etc/phpmyadmin/apache.conf

บันทึกและ restart apache

sudo systemctl restart apache2
Show your support

Clapping shows how much you appreciated KongToonArmy’s story.