Dhe megjithatë, dua të bëj dicka të qartë, ky artikull nuk është një thirje për të nxitur të rrinjtë të braktisin shkollat, por një artikull që me shpresë bën një thirje të rëndësisshme dhe i hap sytë shumë vetave për atë cka po ndodh sot në realitetin Shqiptar.
Mundësia e fshehtë e “pa-reklamuar” që pothuajse asnjë nga të rrinjtë nuk po e shfrytëzon në…
Laidi Ferruni
841

Laidi, kjo eshte thike me dy presa. Personalisht, mendoj qe edukimi eshte nje element jashtezakonisht shume i rendesishem ne suksesin individual, pse jo dhe ne tregun global. Duhet gjithashtu te kemi te qarte qe jo te gjithe do te behen Mark Zuckerberg apo Bill Gates te ardhshem, pra bazat e nje edukimi te shendoshe, mendoj qe jane te rendesishme per te rinjte shqiptar.

E rendesishme eshte qe koha mos harxhohet duke pire kafe dhe cigare, i cili eshte fenomen qe i vendos freret zhvillimit personal :)

Other than that, good job me kete artikull :)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.