ติดตั้ง phpMyAdmin บน Ubuntu 14.04 #phpmyadmin

ง่ายๆ ภายใน 3 ขั้นตอน

เข้าไปที่ Terminal พิมพ์คำสั่ง

1. พิมพ์คำสั่งสำหรับติดตั้ง phpmyadmin
sudo apt-get install phpmyadmin
2. ตามด้วยคำสั่งเพื่อ update source list
sudo apt-get update
3. restart webserver สักรอบด้วยคำสั่ง 
sudo service apache2 restart
เรียบร้อยครับ เข้าใช้งานผ่าน URL
http://localhost/phpmyadmin
http://ไอพีของเครื่อง/phpmyadmin

ถ้ายังไม่สามารถใช้งานไม่ได้

พิมพ์คำสั่ง เพื่อเข้าแก้ไขค่า config ของ webserver
sudo nano /etc/apache2/apache2.conf
เพิ่ม phpMyAdmin Configuration ไว้ที่บรรทัดล่างสุดของไฟล์ 
Include /etc/phpmyadmin/apache.conf
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.