เข้าใจอไจล์ใน 15 นาที
Kulawat Pom Wongsaroj
803

ผมดูด้วย sub ไทยแล้วครับ คำแปลก็ตรงตามเนื้อหา วีดีโอนี้สมบูรณ์มากๆเลยครับ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.