İdarəetmə və Təşkilatçılıq — Giriş (Əsas anlayışlar 3-cü və 4-cü bölmə)

İdarəetmə anlayışı
İdarəedici əmrinə verilmiş bir qrup insanı müəyyən bir sıra məqsədlərə çatdırmaq üçün müəyyən bir sıra məqsədlərə çatdırmaq üçün ahəng və əməkdaşlıq içində çalışdıran bir şəxsdir.İdarəçi başqaları vasitəsilə işgörən və naliyyətə çatan şəxsdir.
İdarəetməni həyata keçirən şəxs insani resurslar qədər maddi resurslar və zamanı da istehsal faktoru olaraq istifadə etmək və insan əməyi ilə uyğunlaşdırmaq məcburiyyətində olan bir şəxsdir.
Açıqsistem və stuasiyalı yanaşmalara görə idarəçi təsviri bir zaman dilimi içərisində və dəyişkən çevrə şərtləri altında müəyyən bir sıra məqsədləri reallaşdırmaq üzrə maddi və insan istehsal faktorlarını uyğun şəkildə bir araya gətirən və işlədən şəxsdir.

Davamı