Akut gikt

Förstahandsval

Alternativen ovan är likvärdiga

Diklofenak bör undvikas pga något högre risk för hjärt-kärlhändelser jämfört med övriga alternativ samt hög risk för negativa miljöeffekter.

* NSAID bör undvikas vid njur- och/eller hjärtsvikt. Behandling med NSAID är förenat med en ökad risk för hjärtinfarkt och stroke. Detta bör särskilt beaktas hos patienter med känd hjärt-kärlsjukdom eller med riskfaktorer för kardiovaskulära händelser. Lägsta effektiva dos och kortast möjliga behandlingstid bör eftersträvas.

† Behandling med NSAID innebär en ökad risk för gastrointestinal blödning. Om behandling inte kan undvikas hos patienter med ökad risk för gastrointestinal blödning bör tillägg av omeprazol övervägas.

Om NSAID är olämpligt

Giktprofylax

Behandling ska inte påbörjas under pågående giktattack och bör understödjas av antiinflammatorisk behandling med NSAID under de första 3–6 månaderna då förändring av urinsyranivån kan utlösa nya attacker. P-urat ≤350 μmol/L bör eftersträvas för att undvika nya giktskov. Överväg om urinsyranivån kan sänkas genom utsättande eller byte av diuretika, minskning av alkoholintag, viktreduktion och/eller koständring.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Landstinget Uppsala’s story.