Antikonception

Kombinerade p-piller

  • Bland de kombinerade medlen bör i första hand ett monofasiskt lågdoserat medel med levonorgestrel, noretisteron och norgestimat väljas eftersom dessa har satts i samband med lägst frekvens av den allvarligaste biverkningen venös tromboembolism. Det är dock ibland motiverat att välja andra produkter utifrån patientpreferens och biverkningsprofil. I första hand rekommenderas preparat innehållande levonorgestrel pga lägst pris.

Gestagenmetoder

† Kan användas även av kvinnor som aldrig varit gravida.

‡ Endast i undantagsfall, d.v.s. när alla andra metoder är olämpliga, hos patienter <19 år p.g.a. risk för minskad bentäthet.

Akut p-piller

Alternativt kan kopparspiral insättas.

Det har funnits en diskussion kring studiedata som antydde att effekten av akut-p-piller var sämre vid kroppsvikt ≥75 kg. Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har dock bedömt att tillgängliga data inte är tillräckliga för att säkert stödja denna slutsats, och att akut-p-piller kan användas oberoende av kroppsvikten.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Landstinget Uppsala’s story.