Borrelia

Solitärt erytema migrans

Förstahandsval (även vid makulopapulöst exantem utan klåda)

Vid pc-allergi

Alternativen ovan är likvärdiga

Erytema migrans med feber eller multipla erytema migrans

För läkemedelsval och behandlingsregim vid andra manifestationer av borrelia än ovan (t.ex. neuroborrelios och acrodermatitis chronica atrophicans eller vid samtidig graviditet), vänligen se Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Landstinget Uppsala’s story.