Odontogena infektioner

Förstahandsval (även vid makulopapulöst exantem utan klåda)

Vid pc-allergi

För att få en bestående läkning ska patienten även remitteras till tandläkare för utredning och behandling. Antibiotika ska bara ordineras om patienten är allmänpåverkad (feber, sjukdomskänsla) eller om det föreligger tecken på, alternativt risk för, spridning av infektionen (svullna regionala lymfkörtlar, trismus, sväljningssvårigheter, omfattande extraoral svullnad (över okbågen och under mandibelkanten). Vid dessa tillfällen bör antibiotika användas som tilläggsbehandling till dränage. Antibiotika som enda behandling ska endast ges vid de tillfällen då dränage inte kan åstadkommas.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Landstinget Uppsala’s story.