Okomplicerad rinosinuit

Förstahandsval (även vid makulopapulöst exantem utan klåda)

Vid terapisvikt med fenoximetylpenicillin

Vid pc-allergi

Vid förkylningssymtom i <10 dagar, purulent snuva och lätt/måttlig smärta i maxillarområdet har man ringa nytta av antibiotika och symtomlindrande behandling är då tillräcklig.

Vid förkylningssymtom och purulent snuva i >10 dagar samt tydlig smärta i kind/tänder eller vid tydlig försämring efter 5–7 dagars förkylningssymtom kan man erbjuda antibiotika till patienter med:

  • Sannolik rinosinuit

– vargata vid mellersta näsgången eller epifarynx

  • Möjlig rinosinuit

– purulent sekret i näshålan, uttalad smärta i tänder eller ansikte, ensidighet och dubbelinsjuknande (minst tre av fyra fynd)

– uttalad smärta i tänder eller ansikte och förhöjt CRP (>10) eller SR (>10 för män, >20 för kvinnor)

Rekommendationerna baseras på Läkemedelsverkets och STRAMAs rekommendationer.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.