Osteoporos

Behandling ges vid osteoporos med mycket hög frakturrisk (t-värde ≤ –2 vid bentäthetsmätning och ett frax-värde >30% eller genomgången fraktur i höft eller ryggkota). Behandling ges endast i undantag till patienter med låg frakturrisk (patienter som ej har haft fraktur och har ett t-värde på > –2,5 och ett frax-värde på <20%).

FRAX är en algoritm som beräknar 10-årsrisken för osteoporos- och höftfraktur hos män och kvinnor och är tillgänglig på www.shef.ac.uk/FRAX.

För behandlingsriktlinjer inom landstinget, se ”Osteoporos — behandlingsriktlinjer för C-län” i Kvalitetshandboken/DocPlus.

Vid GFR ≥35 ml/min

Alternativen ovan är likvärdiga.

Vid svårigheter att fullfölja behandling med alendronsyra är dock zoledronsyra att föredra. Behandlingstid för peroral behandling med bisfosfonater är enligt praxis 6 år och för zoledronsyra 3–4 år. Alla patienter rekommenderas också samtidig behandling med kalcium och D-vitamin dagligen (se nedan). Läs mer i ”Osteoporos — rutiner för behandling med parenterala läkemedel” i Kvalitetshandboken/DocPlus.

Vid GFR <5 ml/min

Behandling med denosumab är kontinuerlig. Alla patienter måste också samtidigt behandlas med kalcium och D-vitamin dagligen (se nedan).

Kalcium och D-vitamin

Levnadsvanor

Både rökning och riskbruk av alkohol har en negativ påverkan på bentätheten. Rökstopp och minskat alkoholintag bör därför eftersträvas om detta är aktuellt.

Fysisk aktivitet i form av styrketräning i kombination med annan fysisk aktivitet som belastar skelettet, rekommenderas för att bromsa benförlust eller öka bentäthet. Även balansträning rekommenderas för att minska fallbenägenhet. Joggning bör undvikas på grund av ökad risk för fall och fraktur. Angivelserna nedan är riktvärden och bör anpassas utifrån individuella förutsättningar. För mer detaljerad information se FYSS (www.fyss.se).

* Måttlig intensitet (Borg RPE 12–13) innebär en viss ökning av puls och andning. Patienten är andfådd men kan fortfarande föra ett samtal. Hög intensitet (Borg RPE 14–17) innebär en markant ökning av puls och andning.
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.