Pneumoni

Förstahandsval (även vid makulopapulöst exantem utan klåda)

Vid terapisvikt eller typ 1-allergi mot penicillin

Alla fall som bedöms ha lunginflammation bör behandlas med antibiotika.

Rekommendationerna baseras på Läkemedelsverkets och STRAMAs rekommendationer.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.