Tonsillit

Förstahandsval (även vid makulopapulöst exantem utan klåda)

Vid recidiv inom 30 dagar eller vid pc-allergi med makulopapulöst exantem med klåda

Alternativen ovan är likvärdiga.

Vid pc-allergi typ 1

Halsont och samtidig snuva, hosta eller heshet är sannolikt viros. Provtagning för streptokocker är då onödig och bör undvikas.

Patienter med halsont utan samtidig snuva, hosta eller heshet utreds utifrån de fyra s.k. Centorkriterierna (feber ≥ 38,5°; ömmande lymfkörtlar i käkvinklarna; beläggning på tonsillerna; frånvaro av hosta). För varje patient görs alltid också en helhetsbedömning av symtomens svårighetsgrad, vilket också bör påverka ställningstagandet till antibiotikabehandling. Remittering till sjukhus görs vid septiska symtom och andra tecken på allvarlig infektion såsom andningssvårigheter, svårigheter att svälja saliv, diarré och kräkningar.

  • 0–2 Centorkriterier, opåverkad patient med lätta/måttliga besvär: Trolig virusinfektion. Avstå från provtagning och antibiotika.
  • 3–4 Centorkriterier: Möjlig infektion med streptokocker grupp A. Där fördelarna med antibiotikabehandling bedöms överväga nackdelarna tas snabbtest.Vid positivt test, ge antibiotikabehandling.

Uppmana patienten att återkomma om symtomen förvärras eller om ingen förbättring har skett inom tre dagar, oavsett om patienten har fått behandling med antibiotika eller inte. Överväg svalgodling och eventuell ytterligare utredning vid försämring eller utebliven förbättring efter initial bedömning.

Observera att CRP inte kan skilja mellan bakteriell eller virusorsakad faryngotonsillit.

Rekommendationerna baseras på Läkemedelsverkets och STRAMAs rekommendationer. En kortfattad version är också tillgänglig.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Landstinget Uppsala’s story.