Tromboembolism

* Warfarin (Waran) eller direkta orala antikoagulantia, DOAK [dabigatran (Pradaxa), rivaroxaban (Xarelto), apixaban (Eliquis)] övervägs som singelbehandling vid stabil ischemisk hjärtsjukdom och samtidigt förmaksflimmer.

Kombinationsbehandling med dubbel trombocythämmande behandling ASA+ticagrelor (Brilique) eller ASA+klopidogrel används under en begränsad tid upp till ett år efter akut koronart syndrom eller PCI vid stabil ischemisk hjärtsjukdom, men ska hanteras av specialist inom området. Antitrombotisk behandling med tre läkemedel förekommer under begränsad tid vid akut koronart syndrom och förmaksflimmer och ska hanteras av specialist inom området.

TIA/ischemisk icke-kardiell stroke

De tre behandlingsalternativen ovan är relativt likvärdiga avseende effekt och säkerhet. Vid insättning av dipyridamol bör initial dostitrering tillämpas.

Prevention av ischemisk stroke/TIA vid förmaksflimmer

Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer likställs direkta orala antikoagulantia med warfarin som emboliprofylax vid förmaksflimmer. Behandling insätts vid förmaksflimmer (kroniskt eller paroxysmalt) och minst 2 poäng enligt riskskattningsskalan CHA2DS2VASc. Kan också övervägas vid kroniskt förmaksflimmer och minst 1 poäng enligt CHA2DS2VASc. Läs mer i Kvalitetshandboken/DocPlus.

Mekaniska klaffproteser

Warfarin är det enda rekommenderade preparatet vid förebyggande av tromboembolism vid mekaniska klaffproteser och ska hanteras av specialist inom området.

Venös tromboembolism

Apixaban eller rivaroxaban insätts vid nydiagnostiserad venös tromboembolism. Dalteparin i kombination med warfarin är ett alternativ och kombinationsbehandlingen behålls i minst 5 dagar tills terapeutiskt PK-INR har uppnåtts. Läs mer i Kvalitetshandboken/DocPlus .

Postoperativ trombosprofylax

Antikoagulantia och elektiva ingrepp

Läs mer i Kvalitetshandboken/DocPlus, i Tandvårdens läkemedel samt på SSTHs (Svenska sällskapet för Trombos och Hemostas) hemsida, www.ssth.se.

Kom ihåg att registrera patienten i Auricula vid behandling med orala antikoagulantia (warfarin och DOAK).

För råd kring behandling av äldre patienter, se ”Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre” på www.lul.se/lakemedel.

Levnadsvanor vid hjärt-kärlsjukdom

I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder ges hög prioritet för insatser riktade mot ohälsosamma levnadsvanor hos patienter med hjärt-kärlsjukdom. Man bör därför regelbundet ta upp frågor kring tobaksbruk, alkoholvanor, fysisk aktivitet och matvanor och vid behov erbjuda stöd till förändring av ohälsosamma levnadsvanor (se kapitel ”Levnadsvanor” på sid 7).

Fysisk träning efter stroke måste anpassas efter individuella förutsättningar och bör initieras/utföras under ledning av fysioterapeut. Positiva effekter på funktionsnivån och möjligheten att genomföra dagliga aktiviteter har visats. Träningen nedan kompletteras med balans- och rörlighetsträning.

* Måttlig intensitet (Borg RPE 12–13) innebär en viss ökning av puls och andning. Patienten är andfådd men kan fortfarande föra ett samtal.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Landstinget Uppsala’s story.