Typ 1-diabetes

Av pris- och miljöskäl bör insulinpennor för flergångsbruk användas i första hand. Förfyllda insulinpennor (engångspennor) bör företrädesvis användas vid omständigheter som försvårar laddning av pennor, t.ex. ålder eller funktionsnedsättning, eller som reserv vid pumpbehandling eller extrapenna vid exempelvis utlandsresa.

Snabbverkande:

Alternativen ovan är likvärdiga.
* Huvudsakligen för patienter med diabetisk gastropares eller som får sondmat.

Medellångverkande:

Långverkande:

Alternativen ovan är likvärdiga. Insulin glargin är patentlöst och alternativ såsom Abasaglar kommer sannolikt att bli fler. Vid nyinsättning av insulin glargin rekommenderas i första hand generisk insulin glargin såsom Abasaglar.

Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvården är medellångverkande och långverkande basinsulin likvärdiga förstahandsval. Vid typ 1-diabetes finns tidigt i sjukdomsförloppet kvarvarande endogen insulinproduktion, vilket gör att man kan använda medellångverkande insulin i tidiga skeden av sjukdomen. Med tiden avtar den endogena insulinproduktionen för att efter några år i de flesta fall helt upphöra. Blodglukosnivån blir då mer instabil och ett basalinsulin med flack absorptionskurva och med liten variation i plasmanivåerna, dvs en långverkande insulinanalog, kan då övervägas.

Behandlingsmål

Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvården bör man vid behandling av typ 1-diabetes ha som målsättning att nå bästa möjliga blodglukosnivå genom intensivbehandling (prioritet 1). Denna målsättning bör dock anpassas till risken för hypoglykemi, samsjuklighet (svår mikro- eller makroangiopati), nedsättning av livskvalitet eller annat som skulle kunna tänkas påverka patienten negativt. Risken för allvarliga hypoglykemier ökar 2–3 gånger vid intensivbehandling.

Levnadsvanor

I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvården ges vid både typ 1- och typ 2-diabetes hög prioritet (prioritet 1) för insatser riktade mot ohälsosamma levnadsvanor Man bör därför regelbundet ta upp frågor kring tobaksbruk, alkoholvanor, fysisk aktivitet och matvanor och vid behov erbjuda stöd till förändring av ohälsosamma levnadsvanor (se kapitel ”Levnadsvanor” på sid 7). I det allmänna omhändertagandet vid nyupptäckt diabetes ingår regelmässigt kontakt med diabetssjuksköterska och dietist.

Fysisk träning har positiv effekt på riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom. Rekommendationen följer i stort den generella för de flesta individer. Angivelserna nedan är riktvärden och bör anpassas utifrån individuella förutsättningar. För mer detaljerad information, se FYSS (www.fyss.se).

Vid samtidiga hjärt-kärlsymtom bör lättare vikter användas och antalet repetitioner ökas till exempelvis 15–20.

† Måttlig intensitet (Borg RPE 12–13) innebär en viss ökning av puls och andning. Patienten är andfådd men kan fortfarande föra ett samtal. Hög intensitet (Borg RPE 14–17) innebär en markant ökning av puls och andning.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Landstinget Uppsala’s story.