Sau cơn mưa tối qua

  1. Nếu gái không bao giờ tỏ ra yếu đuối trước mặt bạn tức là bạn không đủ để gái tin tưởng.
  2. Nếu bạn tin lúc nào gái cũng mạnh mẽ tức là bạn chưa bao giờ hiểu gái.
  3. Đừng nói “cố lên em”, nghe chán vl. Phải nói là bỏ đi, để anh lo hết. (Chỉ có chị em mới nói cố lên thôi nhé :3)
  4. Nếu gái nói “em mệt quá”, và bạn nói “ừ anh cũng đang mệt” thì xin chào anh.

Đàn ông không thể trưởng thành nếu không là chỗ dựa vững chắc cho người phụ nữ mà anh yêu.

Nhớ nha.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.