Fenomenologiasta, tieteidenvälisyydestä ja metodologisesta nöyryydestä

Olin äsken kuuntelemassa loistavaa esitelmää fenomenologisesta uskonnonfilosofiasta. Olen entistä varmempi, että todella moni koulukunta- ja tieteenalakiista on jossain määrin liioittelua ja akateemisten heimoidentiteettien seurausta, eikä oivallus johtunut itse esitelmän laadusta.

Seuraavaksi seuraa pitkälti abstraktia analyysia, mutta sisältää mielestäni kuitenkin äärimmäisen tärkeän tavan suhtautua tieteidenvälisyyteen ja alojen lokaaliin integraatioon, mikä on ainakin ihmistieteissä yksi tämän vuosisadan tärkeimmistä jutuista. (Rajoitan tekstini ihmistieteisiin, koska sen alan tunnen parhaiten.) Lokaalilla integraatiolla tarkoitan tarkoituksenmukaista teorioiden ja paradigmojen yhdistymistä (antropologia + kognitiotiede, psykologia + taloustiede, yhteiskuntapolitiikka + psykologia), jotta halutut episteemiset tavoitteet saavutetaan yhä paremmin. Mihinkään tieteiden yhtenäisyyteen tai yleiseen teorioiden väliseen reduktionismiin en usko — toki voin olla väärässä tässäkin.

Pahan tieteenfilosofisen tartunnan saaneena kuuntelen akateemisia esityksiä yhä vähemmän itse aiheen sisällön kannalta ja enemmän miten niissä teoriat viittaavat todellisuuteen (tai miten niiden väitetään viittaavan) ja mikä niiden suhde lähikoulukuntiin ja tieteenaloihin on.

Levinasin analyysia kärsimyksen kokemuksesta kuunnellessa tajusin, että hyvin monelta osin fenomenologia ei ole ristiriidassa psykologian tai analyyttisen filosofiankaan kanssa. Psykologisten mekanismien kuvailun jälkeen meillä on vielä paljon analysoitavaa kokemuksista. Ne mekanismit antavat ihmisille kulttuurin mahdollisuuden, erilaisten kokemusten mahdollisuuden, mahdollisuuden kokea maailma monin tavoin. Nämä tavat eroavat eri kulttuureittain/ryhmittäin/younameit, ja fenomenologia voi tarjota hyviä välineitä tähän. Fenomenologia on tärkeää, kunhan sen ei väitä olevan yhtään mitään muuta kuin kokemusten rakenteen analyysia. Uskonnollisen kokemuksen takana voi olla vaikka evoluutio (jolloin seuraa naturalistista tiedettä) tai itse Jumala (jolloin seuraa teologiaa). Kokemusta itsessään voi kuitenkin tutkia. Se mihin asti tämä onnistuu, selviää tekemällä yhteistyötä ei-fenomenologien kanssa — eikö olekin helppoa!

Ristiriita eri alojen välillä on olemassa vain jos oletetaan että on sama kysymys, johon vastataan. Eri tieteenalat ainakin ihmistieteissä vastaavat eri kysymyksiin. Ja tuntuu, että filosofiassakin näin on usein.

Kognitiiviset antropologit ajattelevat monesti, että kognitio tarjoaa tietyt reunaehdot kulttuurille ja kulttuuri muokkaa myös kognitiota (ei rajattomasti kuitenkaan); mielestäni tämä oivallus tarjoaa mahdollisuuden kausaalisen analyysin ja merkityksiä ymmärtävän analyysin yhdistämiselle. Ne eivät ole siis täysin vastakkaisia ajatuksia, kuten edelleen monesti yhteiskuntatieteissä ajatellaan, ja joista toisen pitää voittaa. Kummankin rajoitukset vaan pitää ymmärtää. Post-strukturalisti ei voi sanoa, että ‘merkit on kaikki’; KUKAAN ei voi sanoa, että merkityksien tutkiminen on turhaa — niistähän ihmisyydessä on kyse. Molempia tarvitaan. Ajattelen visuaalisesti asian niin, että kognitio/biologia (kausaalisuus) on kulho, ja kulttuuri(t) (ymmärtävä ihmistiede) asioita rajoittavan kulhon sisällä. Kuten äskenkin, näitä suuntauksia voi yhdistellä, ja se onnistuu tekemällä yhteistyötä.

Näitä oivalluksia saan melkein jokaisen tieteenalan kohdalla. Edellisen ajatuksen voikin yleistää. Yleensä kyse ei ole vain siitä, että onko joku kokonaisuudessaan oikeassa vai väärässä. Monesti teoriat ovat hieman oikeassa ja hieman väärässä, riippuu miten suhteuttaa. Usein ongelmana tuntuu olevan se, että tieteenalat teorioineen eivät tajua rajoituksiaan.

Tämänkin ajattelen visuaalisesti. Tieteenalat kuuluvat kolmiulotteiseen avaruuteen (=todellisuus), jossa tieteenalat ovat erimuotoisina olioina. Ne käyvät episteemistä taistelua siitä, mikä selittää eniten, eli kuvitelmassa vie eniten tilaa avaruudesta. Se on tavallaan juuri oikein: tieteeseen kuuluu ajatus, että se mikä teoria selittää eniten tosiasioita, on parasta (kyllä, yksinkertaistus). Ainakin yhteiskuntatieteissä kuitenkin tämä hyvä ajatus menee vinoon, kun kaikki yrittävät voittaa toisensa. Silloin ei tajuta, että oma ala on rajoittunut parhaimillaankin. Eli visuaalisessa avaruudessa kaikki luulevat olevansa isompia mitä ovat, koska luulevat vastaavansa isompiin kysymyksiin mihin pystyvät. Kolmiulotteiset tieteenalat voivatkin sopia toisiinsa mitä erinäisimmin tavoin. Tämä yhteensovittelu vaatii metodologista nöyryyttä — jälleen kerran.

Täten tieteidenvälisyydessä keskeistä on löytää oikea alue eri aloille, ja oikea suhde alojen välillä — lokaali integraatio ja työnjako.

Rationaalisen valinnan teoria ei toimi, jos sillä yritetään reaalisesti selittää kaikenlaista käytöstä (vrt. se aina yhtä hassu rationaalisen addiktion teoria). As if -mallien idealisoituna pohjateoriana se toimii. Perinteinen antropologia ei toimi yleisenä Kulttuurien Tieteenä, jos se ei ota huomioon kognition ja biologian reunaehtoja; tai sen ala on ainakin rajatumpi. Perinteinen antropologia ilman kummempaa kognitiivista ymmärrystä toimii kuitenkin aika hyvin kulttuurien väliseen vertailevaan tutkimukseen. Kyse on suhteellisuudesta. Näiden suhteiden pohtimiseen tarvitaan nöyryyttä ja aidan toiselle puolelle katsomista. Mitään lopullista totuutta ei tietenkään löydy, alojen välisten suhteiden määrittäminen on samaa intersubjektiivista episteemista ottelua mitä muukin tieteenteko.

Eri tieteenalat/teoriat voivat siis usein toimia luultua paremmin vierekkäin kunhan niiden rajoitukset ymmärretään. Haluan kuitenkin sanoa, että ne toimivat usein vielä paremmin, mikäli pyrkimys on lokaaliin integratioon.

Ja en tosiaan väitä 1) etteikö usein ole aitoja ristiriitoja tai että 2) kaikki alat/metodologiat ovat OK, kunhan “niille löydetään paikka” — edes filosofiassa. Esimerkiksi metafysiikalle, omat rajat unohtavalle ranskalaiselle filosofialle, psykoanalyysille ja monille ihmistieteellisille teorioille en löydä juuri mitään paikkaa — ja näistäkin voin toki olla väärässä.

Usein kuitenkin ihmistieteissä todellisuus on niin monimutkainen, että useimmat alat ja teoriat saavat jotain oikein. Siksi paikallaan on lokaali integraatio, jossa määritellään mitä kysymyksiä ihmistieteiden kannattaa kysyä ja pohditaan myös muita normatiivisia episteemisia määreitä mihin halutaan vastata. Esimerkiksi teorioiden ennustavuus on parhaimpia määreitä, mutta myös ymmärtävälle (=yleensä täysin kyvytön ennustamaan yhtään mitään) analyysille on paikkansa — koska on olemassa ihmiskulttuurien ja yhteiskuntien kaunis moninaisuus, jonka syntymisten syiden lisäksi voidaan enemmän kuvailevasti ymmärtää.

Eli vaikka kaikki kulttuurien takana olevat psykologiset ja muut sosiaaliset mekanismit saataisiin ilmi (mitä ei tapahdu, koska mekanismitkin ovat usein lokaaleja), esimerkiksi fenomenologialle jää tilaa.

(Tämä oli tajunnanvirtaa aiheesta, josta joskus toivon oikeasti tietäväni jotain. Saatan ja luultavasti olenkin huomenna eri mieltä monista tämän kirjoituksen väitteistä.)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.