Kausaliteetti, merkitys ja mitä näitä oli

Yhteiskuntatieteet ovat täynnä perin kummallisia dikotomioita. Yksi keskeisimmistä on jako laadulliseen ja määrälliseen tutkimukseen, joka on saanut absurdeja eksistentiaalisia ulottuvuuksia vuosikymmenien varrella. Jaosta on seurannut taistelukenttä, jossa pitää valita sitoumuksensa ja olla jotain vastaan ja jomman kumman on voitettava. Tästä on seurannut kyvyttömyys käydä keskustelua työnjaosta — voi nimittäin olla, että erilaiset menetelmät vastaavat erilaisiin kysymyksiin. Avaudun yleisesti ja käsittelen yhtä pientä osaa tästä laajasta debatista: väärien oletusten vaikutusta.

Muistan ikuisesti laadullisten menetelmien kurssin, missä sosiaalityön lehtori kasuaalisti kertoi tarinaa “syvällisestä” kvalista, “pinnallisesta” kvantista ja maailman täydellisestä sosiaalisesta rakentumisesta. Ja me uskoimme, koska emme tienneet paremmasta. Samat luritukset löytää mistä tahansa kvalioppikirjasta. Suomessa klassikko tässä suhteessa on Pertti Alasuutarin Laadullinen tutkimus, joka on sinänsä hyvä oppikirja, mutta sisältää kapeahkon näkemyksen metodeista. (Toinen rasittava puoli on kvantimenetelmiin rakastuneet muuttujasosiologit ja jotkut taloustieteilijät, joiden mielestä hienot difference-in-difference -menetelmät tekevät laadullisen tutkimuksen turhaksi. En tässä kuitenkaan käsittele tätä puolta selkkauksesta.)

70- ja 80 -luvuilla ihmistieteissä tapahtui kielellinen käänne, jossa sosiaalisen todellisuuden keskeiseksi piirteeksi nousi kieli ja sen todellisuutta rakentava luonne. Todellisuutta ei olekaan olemassa, vaan ainoastaan “todellisuus”. Tämä pohjasi tietysti vanhempaan ajatukseen ihmistieteistä ymmärtävänä, tulkitsevana ja merkityksiä tutkivana alana. Ymmärtämällä motivaatiot ja merkitykset olemme ymmärtäneet kaiken. Samalla kehittyivät myös laadulliset menetelmät. Pidän tätä käännettä hyvänä kehityksenä: päästiin eroon radikaalipositivismista ja sokeasta kvantimenetelmiin uskomisesta. Huomattiin myös kielen tärkeä rooli. Käänne meni kuitenkin vähän liian pitkälle.

Jos ihmisten todellisuutta ei voinut tutkia “positivistisesti” kausaalianalyysin keinoin, luontoa kuitenkin pystyi. Samalla siis onnistuttiin tekemään äärimmäisen haitallinen dikotomia luonnon ja ihmisen välille. Ihmistieteiden itseymmärrystä rakennettiin vastakohtana luonnontieteille. Nähdäkseni ihmistieteet ja luonnontieteet tutkivat samaa todellisuutta hieman eri tavoin. Kvarkki ei muutu kun sitä sanoo kvarkiksi, toisin kuin yhteiskuntatieteissä missä suhde tutkimuskohteesiin on moniulotteisempi. Siitä huolimatta syitä ja seurauksia löytyy myös ihmisten maailmasta.

Kausaalisten suhteiden tutkiminen ja tulkitseva merkitysanalyysi eivät ole toisensa poissulkevia vaihtoehtoja. Tämä väärä dikotomia perustuu vanhentuneille oletuksille. Kun laadulliseen tutkimukseen viehtynyt keskimääräinen yhteiskuntatieteilijä kritisoi kausaalista tutkimusta, hänellä on mielessään luonnontieteellinen, säännönmukaisuuksiin perustuva käsitys luonnonlaeista. Koska ihmisten todellisuus ei ole säännönmukainen ja se koostuu ihmisten luomista merkityksistä, ei sitä voi kausaalisesti tutkia.

Tämä käsitys on hylätty tieteenfilosofiassa vuosikymmeniä sitten, mutta yhteiskuntatieteissä jankataan keskustelua 1950-luvun argumenteilla. Syiden ja seurausten tutkiminen on erotettu lakien etsimisestä. Nykyiset kausaalisuusteoriat ja tilastollinen analyysi perustuvat pitkälti kontrafaktuaaleihin, entä jos -kysymyksiin. Miten erottaa satunnaiset korrelaatiot kausaalisuhteisteista? A:n ja B:n välillä on korrelaatio. Entä jos A:ta ei olisi tapahtunut, olisiko B? Jos ei, niin A:n ja B:n välillä ei ole kausaalista suhdetta. Nykyään korostetaan lisäksi interventioiden keskeisyyttä. Voimme saada maailmasta tietoa muuttamalla jotain, ja katsomalla sen vaikutuksia. Mikäli on mahdollista tehdä interventio A:han niin että B:kin muuttuu, kausaalinen yhteys on olemassa.

Tästä seuraa, että ainutkertaisia eli yhteiskunnallisia tilanteita voi selittää. Myös monet laadullisen tutkimukset ja historialliset analyysit täten sisältävät kausaalisia selityksiä. Ero ymmärtämisen ja kausaalisen selittämisen välillä katoaa. Esimerkiksi ymmärtämällä yksilöiden motivaatiot voimme selittää tapahtumia: mikäli kouluampujan mielentilat olisivat olleet erilaisia, ampumista ei olisi tapahtunut. Tässä tapauksessa myös makrotason selitykset olisivat mahdollisia.

Täytyy korostaa, että pidän laadullisesta tutkimuksesta. Ajattelen myös, että merkitykset ovat keskeisiä inhimillisen todellisuuden piirteitä. Lisään tähän kuvaan vain sen, että myös syy-seuraus -suhteita on olemassa ja niitä kannattaa tutkia. Merkityksetkin voivat olla syitä!

Sen sijaan että valitaan kvali- tai kvantimenetelmät eksistentiaalisella tasolla, vaihtoehtona on ymmärtää metodien olevan välineitä, jotka sopivat vaihtelevasti erilaisiin kysymyksiin. Tämän ymmärtämiseksi tieteenfilosofisten oletusten reflektointi on todella tärkeää. Kausaalianalyysin ja tulkitsevan tutkimuksen taustalla olevia atomistisia ja holistisia käsityksiä maailmasta en tässä käsitellyt. Näitä kysymyksiä käsittelen tulevissa postauksissa.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.