Kinh doanh tu bu ha the gia tot

Hôm qua online lòng vòng trên mạng không biết làm gì thì đọc thấy mẫu tin này rất bổ ích nên share cho các chế đọc để biết nè:

Công ty điện công nghiệp Quân Phạm chuyên bán các loại tu bu ha the, trung the đủ các kiểu, có gì thì xem thêm ở dưới, muốn biết chi tiết hơn thì clic vào cái anchor text ở ngay dưới nhé

tu bu ha the

- Tụ bù hạ thế 1 pha 230v 5kVar
- Tụ bù hạ thế 1 pha 230v 10kVar
- Tụ bù hạ thế 3 pha 440v 5kVar
- Tụ bù hạ thế 3 pha 440v 10kVar
- Tụ bù hạ thế 3 pha 440v 15kVar
- Tụ bù hạ thế 3 pha 440v 20kVar
- Tụ bù hạ thế 3 pha 440v 25kVar
- Tụ bù hạ thế 3 pha 440v 30kVar
- Tụ bù hạ thế 3 pha 440v 40kVar
- Tụ bù hạ thế 3 pha 440v 50kVar
- Tụ bù hạ thế 3 pha 690v 30kVar

Tụ bù trung thế

- Tụ bù trung thế 1 pha/ 3 pha 50KVar 7.2/8.66/12.7kV
- Tụ bù trung thế 1 pha/ 3 pha 100KVar 7.2/8.66/12.7kV
- Tụ bù trung thế 1 pha/ 3 pha 200KVar 7.2/8.66/12.7kV
- Tụ bù trung thế 1 pha/ 3 pha 300KVar 7.2/8.66/12.7kV
- Tụ bù trung thế 1 pha/ 3 pha 400KVar 7.2/8.66/12.7kV
- Tụ bù trung thế 1 pha/ 3 pha 500KVar 7.2/8.66/12.7kV

Tụ bù khác:

 • Tụ bù hạ thế/ trung thế Samwha 1 pha/ 3 pha
  - Tụ bù hạ thế/ trung thế Epcos 1 pha/ 3 pha
  - Tụ bù hạ thế/ trung thế Ducati 1 pha/ 3 pha
  - Tụ bù hạ thế/ trung thế Sino 1 pha/ 3 pha
  - Tụ bù hạ thế/ trung thế Shiziki 1 pha/ 3 pha
  - Tụ bù hạ thế/ trung thế Schneider 1 pha/ 3 pha
  - Tụ bù hạ thế/ trung thế Enerlux 1 pha/ 3 pha

Địa chỉ mua tu bu tiet kiem dien:
Công ty TNHH thiet bi dien cong nghiep Quân Phạm
285A Điện Biên Phủ — P7 -Q3 — TP.HCM
Điện Thoại: 08 3930 2952–08 3930 2400

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.