privet Lena, welcome to our group of Verhildersum orchard volunteers.
minke portengen
11

Hoi Minke,

Deze Medium is vrij nieuw voor mij, leer elke dag — maar hier wordt een plek voor alle fruit- en appel verhalen. Jullie hebben echt prima groep / boomgaard / en zoals ik had aan Rudy geschreven — ook prima website met veel informatie. Leuk — ik had begrepen jij had ook van Arnold geleerd — mijn echte goeroe in alles over bijen.

Groetjes, en tot volgende keer.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.