Lin Education — Varför lär vi oss?

Varför lär vi oss?

Varför vill vi lära oss saker? Vilka drivkrafter ligger bakom våra ansträngningar för att lyckas? Frågan om vad som motiverar oss att lära nytt är engagerande, spännande och inte minst viktig. Det finns en hel del spännande forskning på området, inte minst den som Daniel H. Pink skriver om i sin bok “Drivkraft”. Hans Twitter-sammanfattning är en enkel och tydlig beskrivning av motivationsfaktorer:


“Morötter och piska är så mycket förra seklet. 2000-talsarbete kräver en uppgradering till självstyrning, mästerskap och mening”

Det känns långt ifrån betygsdiskussioner och frågan om summativa bedömningar. Jag möter ofta diskussioner om att prov är oerhört viktiga för att bedöma elevers kunskaper. Till och med så att beskrivningen till eleveronline casino kring hur man ska lyckas handlar om hur man ska lyckas få rätt antal poäng på rätt antal frågor.

Borde inte frågeställningen från läraren snarare vara om hur man ska lyckas lära sig mer och utvecklas? Inte om hur man ska få fler poäng och få högre betyg eller bli godkänd. Genom att framställa det som om det vore målet i sig för våra barn och unga biter vi oss inte bara själva i svansen som skolsystem, utan vi lyckas också lära eleverna att det som räknas är poängen och betyget. Inte det du faktiskt lärt dig och levlat dig själv i.


Syftet med att lära sig nytt måste alltid vara, alltid vara, att utvecklas.


Hälsningar,

Maria Abrahamsson, Processledare Lin Education


Like what you read? Give Lin Education a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.