Pa-um-pi-sa

Unang sulat sa pahina, wala pa akong pahinga mula sa sakit na nadarama.


Nagmula ako sa pitong buwang pagmamahalan na bigla nalang nawalan ng gana sa isa’t isa, nagmula ako ligaya natapos ng sakit ngayon ay maayos na.


Ang mga susunod kung sulat ay ang aking kalandian at kung gano ako ka puta, pasensya na sa mga salitang binitawan ko gusto ko lang ilabas lahat ng ‘to.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.