Lumír Kajnar
Lumír Kajnar — Idea Designer, Brand Architect and Visual Glossarist
Grafik a designér Lumír Kajnar je podepsán pod řadou log a vizuálů známých značek. S Deníkem N spolupracuje při tvorbě grafických glos pro titulní strany. Foto: Gabriel Kuchta, Deník N

  • Identita nemusí mít logo
  • Jedná se o relevantní, nikoliv korporátní identitu
  • Jak potlačit vlastní logo, aby nekonkurovalo klientskému
  • Identita, která vytváří formát pro další tvůrce
  • Bez insidera na straně klienta nelze identitu realizovat

Lumír Kajnar

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store