Untitled #11

Muling guguhit ang aking mga kamay
Nitong mga linyang wala namang saysay.
Ito’y sa isip ko lamang naglalakbay
Habang ako’y mag-isa’t nalulumbay.
Ila’y titigil upang ito ay purihin;
Marami naman ‘di ito papansinin.
Kung ito man ay iyong magugustuhan
O kaya nama’y iyo lang pupulaan
Ay wala talaga akong pakialam.
‘Di naman para sa ‘yo ang nilalaman
Nitong obra na aking pinaghirapan.

Like what you read? Give MoonDust a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.