Untitled #2

Isang malalim na buntong hininga;
Iniisip kung kaya pa ba.
Bukas ba ay gigising pa;
Isang malalim na buntong hininga.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.