Den 14/11 var det dags för vårt första uppdrag. Vi löste vilken plats vi skulle till genom att se på en video och läsa en gåta, vi förstod direkt att det var domkyrkan och tog oss dit. På plats fotade vi kyrkan och la ut på Twitter och bloggen och fick sedan en länk skickad till oss. På länken fanns det ytterligare frågor som handlade om att man skulle hitta ett årtal och en person. Vi klarade det och hindrade pyromanen från att bränna upp kyrkan!👍🏽

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.