Vi har idag 15/11 fått nya gåtor och ledtrådar. Vi fick först en gåta om en plats som vi tolkade som att det vore Lunds universitet. Vi tog oss dit och fick på plats två uppdrag. Det första uppdraget var att ta reda på vem Lejoninnan från Lund var, vi klurade ut att det var Hildur Sandberg. Hildur var en svensk studentpolitiker som föddes i Ängelholm i slutet av 1800-talet. Hon var en medicinstudent och dog 1904. Hildur startade de socialistiska söndagsskolorna. Efter detta skulle vi ta reda på vilket nummer snapphanarnas knivar hade, då tog vi oss till det historiska museet för att börja leta. Snapphanarna var ett ord som den svenska staten använde mot bönder och styrkor som deltog på den danska sidan. Vi hittade numret 3226 och har nu säkrat platsen!👋🏽

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.