Hej!

Yes vi klarade vårt första uppdrag. Först gick vi till domkyrkan där vi sedan fick en ny ledtråd om en minnessten. Vi gick ner till domkyrkans källare men hittade inget. Vi googlade och hitta svaret. Sedan fick vi en ny ledtråd om en kappvändare, vi skulle lista ut hans namn. Vi löste även det och blev klara. Sedan återvände vi till skolan med en lyckad dag.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.